O mateřské škole

Něco málo z historie mateřské školy.... 

První zmínka o mateřské škole je již z předválečných let. Stará budova sloužila po válce jako útulek pro děti pracujících matek.

Současná  MŠ má  poměrně krátkou existenci, byla vystavěna  v letech  1978- 1980.

Během posledních let probíhá postupná rekonstrukce celého objektu

Modernizace kotelny

Rekonstrukce střechy včetně snížení stropů

Rekonstrukce kuchyně ( nový konvektomat, myčka na nádobí...)

Kompletní modernizace sociálního zařízení

Výměna podlahové krytiny

Výměna oken, výměna svítidel, zateplení celé budovy

Výměna zastaralého  nábytku ( třídy, šatny, kancelář)

Vybavení třídy interaktivní tabulí a PC sestavou pro předškoláky

Dopravní hřiště za pomoci ŠkodaAuto  

Průběžně instalujeme na zahradu nové prvky pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí / v září 2018 - lanové centrum

Plánujeme vybudovat novou, víceúčelovou pergolu na zahradě, nainstalovat další  funkční  prvky pro nejmenší děti, dokončit úpravy okolo bazénku, včetně oplocení .. 

Zkrátka se snažíme neustále naši krásnou školničku modernizovat tak, aby se dětem u nás líbilo smiley

Charakteristika školy

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm právního subjektu Základní školy a Mateřské školy v Prasku. Jsme dvoutřídní mateřskou školou s kapacitou 56 dětí, jejíž provoz je od 6.30 – 16.00 hodin (nabízíme však rodičům, kteří  nebudou schopni si z důvodu zaměstnání své dítě vyzvednout do 16.00 po domluvě  dozor v mateřské škole, nejpozději však do 16.30, kdy se mateřská škola uzamyká)

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí vesnice, zcela obklopena rozsáhlou zahradou, která je vybavena herními prvky, brouzdalištěm a kopcem na sáňkování. Děti vedeme ke kladnému vztahu k přírodě, neboť okolí mateřské školy s blízkostí nedalekého lesa se k tomu přímo nabízí.

Škola si odjakživa zakládá na rodinném zázemí, vstřícném personálu, který umí navodit atmosféru klidu a pohody. Je pro nás velmi důležité, aby se děti cítily spokojeně a do MŠ chodily rády. Důkazem spokojenosti rodičů je pro nás mimo jiné i to, že se k nám vracejí se zapsáním mladších sourozenců dětí.

Obsah vzdělávání

Děti jsou vzdělávány dle ŠVP, který nese název:,, DO  PŘÍRODY S POHÁDKOU ". Výchovným programem nás provázejí pohádkové bytosti a je rozdělen podle ročních období.

Obsah vzdělávání tvoří ŠVP, který vychází z RVP pro PV a je naplánován pro delší období.

Je sestaven z pěti oblastí, které se vztahují k určitému okruhu poznatků.

Dítě a tělo

Dítě a psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

Tyto oblasti reprezentují pět barev, každodenní činnosti tak sestavujeme z jednotlivých oblastí v barevnou mozaiku jako celek výchovné činnosti.

Cílem je vytvořit co nejbarevnější skladbu, která prolíná všemi oblastmi předškolního vzdělávání. Vzdělávací činnost je strukturována do  integrovaných bloků a témat, obsah činností je zpracován do konkrétnější podoby v TVP. Tematické celky učitelky evaluují vzhledem ke klíčovým kompetencím RVP a vzhledem k cílům RVP pro PV.

Naší záměrem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické   i sociální. Sledujeme  při své  práci proto tyto rámcové cíle:

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena společnost.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná  osobnost, působící na své okolí.

Vytváříme podmínky pro integraci všech dětí, spolupracujeme s rodiči, se zřizovatelem, ZŠ, PPP, SPC pro děti s vadami řeči a sluchu a jinými poradenskými zařízeními a okolními mateřskými školami.


Děti mají možnost rozvíjet svůj talent v těchto nadstandardních aktivitách.

Hra na flétničku + bubnování -v tomto kroužku rozvíjíme v dětech smysl pro rytmus, cit, por hudbu, zároveň podporujeme zdravé dýchání podle pana prof. Žilky

Anglický jazyk - v tomto kroužku se prostřednictvím her a písniček seznamují se základy cizího jazyka

Taneční kroužek je nabízen chlapcům i děvčatům, které mají rády taneční pohyb

Judo rozvíjí tělesnou zdatnost, učí děti sebeovládání, vede externí pracovník Jaroslav Hnát, děti pak pokračují i v ZŠ

Na slovíčko je kroužek, který slouží k rozvoji slovní zásoby a odstraňování drobných vad výslovnosti. Individuální logopedickou péči věnujeme dětem na žádost rodičů a po dohodě s klinickými logopedy. V případě individuální logopedické péče vyžadujeme úzkou spolupráci s rodiči.

Plavecká průprava děti si osvojují základní plavecké dovednosti - plavecké dýchání, plaveckou polohu, vznášení, splývání, pády a skoky do vody a  orientaci ve vodě. Plavecká výuka ja nabízena dětem od 4 let. 

Jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“.

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na podporu před čtenářské gramotnosti dětí, ale také na propagaci dětské literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Výstupem letošního čtení v mateřské škole je vypracovaný deník s názvem „Můj první čtenářský deník z mateřské školičky“ Dětem poskytuje zpětnou vazbu, kolik knih již dítě z mateřské školy zná. Může o nich vyprávět, porovnávat, která kniha se líbila více či méně, čím ho dítě zaujala.

Pravidelným předčítáním rozvíjíme  dětskou fantazii, paměť a jazyk, rozšiřujeme znalosti a soustředění, děti získávají čtecí návyky pro celý život. Naše aktivity budou určeny nejen dětem, budeme se snažit o získání spolupráce s rodiči, ale i osobnostmi naší obce.

Nedílnou součástí ŠVP je i projekt „Zdravá abeceda" a projekt „Polytechnická výchova"

V oblasti prevence využíváme dopravní hřiště na zahradě mateřské školy, vybudované za pomoci společnosti „ŠkodaAuto"

Hlavním cílem naší mateřské školy je vytvářet takové prostředí, kde se děti budou cítit dobře a to i děti, které se špatně začleňují do kolektivu. Úzce spolupracujeme se základní školou, proto nástup do základní školy nečiní dětem žádné potíže. Chtěli bychom být školkou, do které se děti těší a kterou opouštějí s očekáváním, co nového jim druhý den v mateřské škole přinese. Adaptační program mateřské školy umožňuje dětem seznámit se s prostředím školy dříve, než do ní nastoupí.

Rodiče chápeme jako partnery, se kterými se společně snažíme, aby pobyt v mateřské škole byl pro děti co nejpříjemnější a aby roky strávené v mateřské škole byly pro ně nezapomenutelné.

 

Co potřebují děti s sebou do MŠ

Bačkorky s bílou podrážkou (ne pantofle, crosky ani cvičky)

Pyžamo (třída Koťátek)

Oblečení do třídy (zástěrka – zapínání dopředu, případně sukýnka do pasu, hrací kalhoty do pasu, legíny)

Oblečení na pobyt venku

Náhradní oblečení do sáčku v šatně (punčochové kalhoty, spodní prádlo, tričko)

Pro osobní hygienu dítěte:

Jedno balení papírových kapesníků (vytahovací z krabičky)

Jedno balení  vlhčených kapesníčků

10 balíčků balených papírových kapesníků

Menší porcelánový hrníček s obrázkem pro pitný režim, podepsán permanentním fixem ze spodu

Hřeben

Vše prosíme podepsat,  v šatně se nám často sejdou i patery stejné tepláky a boty 

      

  Školné  210 Kč / měsíc

                                                                                                                                   Zajímavé odkazy

    Nácvik správného držení tužky

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0iMWX-5AM

http://www.grafomotorika.eu/

http://www.predskolaci.cz/

http://www.pohadkar.cz/

http://www.novybydzov.cz/kontakty-na-pracoviste-ppp/d-12452