MŠ Prasek - Aktuality

Zápis do mateřské školy 2019

Zápis do mateřské školy 2019

Mateřská škola  vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení  pro  školní rok 2019/2020

Nabízíme poslední volná místa

Přijímáme děti již od 2 let 

V případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat 

                                                                                                     Vedoucí učitelka mateřské školy:     hromadkovarenata@seznam.cz      mobil: 776 532 623

 

Jak na to? V mateřské škole si vyzvednete „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ popř. si stáhnete na našich stránkách www.skolaprasek.cz

Co budete k zápisu potřebovat?

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (potvrzenou lékařem)

(k předškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

výjimku mají děti, které se nepodrobily pravidelnému očkování, ani nemají doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné) 

Těšíme se na Vás  

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        

                    

17.05.2019
Přání maminkám k svátku

Přání maminkám k svátku

Milé maminky,

přejeme Vám k Vašemu dnešnímu svátku vše nejlepší heart

Ať Vám každý den alespoň jednou Vaše děti vykouzlí úsměv na tváři, ať si dokážete v paměti nadlouho uchovat ty krásné okamžiky, které se svými dětmi denně prožíváte...

Všem maminkám posíláme malý dáreček  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=RCPjt-RFExk

 

 

12.05.2019
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

 

Základní škola a mateřská škola Prasek, okres Hradec Králové zastoupená Mgr. Evou Kaprálovou, ředitelkou školy, zveřejňuje rozhodnutí podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

 

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2019/2020  přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Prasek, okres Hradec Králové, Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov:

 

 

1901

přijat (a)

1903

přijat (a)

1904

přijat (a)

1905

přijat (a)

1907

přijat (a)

1908

přijat (a)

1909

přijat (a)

1910

přijat (a)

1911

přijat (a)

1912

přijat (a)

1913

přijat (a)

1914

přijat (a)

1916

přijat (a)

1917

přijat (a)

1918

přijat (a)

1919

přijat (a)

1920

přijat (a)

 

 

 

 

V Prasku 18. 4. 2019, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

24.04.2019
Akce do konce školního roku

Akce do konce školního roku

Duben

 • Úterý 30.4. Čarodějnice v MŠ (program pro děti bude připraven za přízně počasí na naší zahradě, mohou přijít oblečené již od rána v pohodlném čarodějnickém oděvu. V opačném případě proběhne čarodějnické dopoledne  v budově mateřské školy wink I tak si to užijeme

Květen

         V pondělí a úterý 6. a 7. 5. 2019 od 9.30 do 11. 30  se koná v budově mateřské školy  „Zápis do mateřské školy“ pro školní rok 2019/2020

( bližší informace budou včas vyvěšeny na plakátu v šatně, v okolních obcích, webových stránkách  školy a vyhlášeny místním rozhlasem)

 

 • Sobota  11. 5.  ve 14.00 vystupují vybrané děti na akci Obce Prasek s názvem  „Den matek " ( vedle knihovny za obchodem) heart
 •  
 • Středa 15. 5.-  pojedme na školní výlet, návrat na oběd
 • Čtvrtek 16. 5 - .  pohádka paní Lhotákové s názvem „ Dobrodružství louky“
 • Pondělí 20. 5.-  přijede do mateřské školy „Kouzelník“
 • Čtvrtek 30. 5.-  oslavíme MDD výletem do Tonga
 • Pátek 31. 5.  přijede do MŠ putovní divadélko Koloběžka  s Námořnickou pohádkou
 • Čtvrtek 30. 5. od 19.00 spaní v MŠ pro děti ze třídy Sluníček
 •  Školní výlet ( překvapení)

Červen

 • Středa 5. 6.  Sportovní olympiáda MŠ v Novém Bydžově, účastní se vybrané děti ze třídy Sluníček
 • Úterý 11.6. Fotbalový turnaj v Nepolisech od 8.30 ( reprezentovat nás pojedou vybraní fotbalisté ze třídy Sluníček)
 • Pátek 21.6. Zahradní slavnost, loučení s předškoláky 
 • Tento přehled bude průběžně aktualizován, proto jej prosím průběžně kontrolujte. Plánujeme školní výlet, divadelní představení  a kina v Jiráskově divadle dle nabídky a vzdělávací programy, jako je „Malý architekt"  a jiné... R. Hromádková

Uzavření MŠ  - srpen, červenec

Se souhlasem vedení Základní školy a mateřské školy v Prasku, bude v době letních prázdnin provoz mateřské školy přerušen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců a z důvodů sanitárních prací na škole od pondělí 15. 7. 2019 do pátku 16. 8. 2019 Provoz bude obnoven opět v pondělí 19 . 8. 2019

no

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V OBCI PRASEK 2019

Děti, které dovrší  nejpozději  koncem července 5 let, mají možnost zúčastnit se „ Příměstského tábora v obci  Prasek v  družince ZŠ, a to v termínech  29. 7. - 2. 8. a 5. 8. - 9. 8. 2019

Zájemci se mohou nahlásit  co nejdříve, nejpozději však do konce dubna wink  Na nástěnce v šatně Sluníček vyplňte dotazník, přihláška  na příměstský tábor Vám bude zaslána na email. 

Žádost si vytisknete a po vyplnění dle pokynů  odevzáte vedení Základní školy a mateřské školy, popř. v mateřské škole. Po vytištění si prosím zkontrolujte, zda máte všechny požadované stránky wink

Tábor není určen dětem, jejichž matka ( otec), jsou v době tábora na MD

 

 

 

 

02.04.2019
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020

Informace k organizaci a průběhu zápisu

 

 • K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
 • Předčasný nástup k plnění školní docházky  - dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Popis formální části zápisu – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

          Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

          Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede                        zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

a/ jméno a příjmení žadatele (dítěte)

b/ datum narození

c/ místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka)

d/ označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)

e/ jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby

f/ místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

 

Doplňující informace:

a/ telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu

b/ údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte

c/ údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

 • Popis další části zápisu – v rámci neformálního rozhovoru a hravých činností pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte. Veškeré činnosti jsou voleny tak, aby dítě nestresovaly. Jejich cílem je vyvolat v dítěti důvěru a motivovat ho k budoucí školní docházce.
  Zapisující pedagog přizpůsobí délku pohovoru a činností momentálnímu zájmu a stavu zapisovaného dítěte.

 

 

                                       25. 3. 2019, Mgr. Eva Kaprálová

 

 

25.03.2019 soubor ke stažení
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. ročníku na školní rok 2019/2020, který se uskuteční ve dnech 10. 4. 2019 (středa) a 11. 4. 2019 (čtvrtek) vždy od 15.00 do 18.00 v budově naší mateřské školy ve třídě Sluníček na adrese Prasek 213.
Plakátek najdete v Souborech ke stažení viz "klikněte" vpravo dole.
Těšíme se na Vás.

 

25. 3. 2019, Mgr. Eva kaprálová, ředitelka školy

25.03.2019 soubor ke stažení
Zpravodaj ZŠ a MŠ Prasek č. 10

Zpravodaj ZŠ a MŠ Prasek č. 10

Vážení rodiče, občané,

v odkazu "Soubory ke stažení" naleznete desáté číslo Zpravodaje Základní školy a mateřské školy Prasek.
Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

21. 8. 2018, Eva Kaprálová

21.08.2018 soubor ke stažení