Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Prasku podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 2, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona 101/2017 Sb.:

s t a n o v u j e :

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se od 3. 1. 2022 zvyšuje na 300,- Kč za kalendářní měsíc.

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Povinné předškolní vzdělávání

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Školné za kalendářní měsíc se hradí spolu se stravným. Prosíme rodiče, aby zkontrolovali a případně upravili trvalý příkaz, pokud jej mají nastaven.

 

                                                                                                                                                          R. Hromádková 15.12.2021


 

Zpět